KOU
İlahiyat Fakültesi

Bölümler > Temel İslam Bilimleri Bölümü

 

Bölüm Başkanı
Doç. Dr.Mehmet ÇİÇEK

mehmet.cicek@kocaeli.edu.tr
+90 262 303 10 60 / 61
Ayrıntılı Bilgi


 

ANABİLİM VE BİLİM DALLARI

 

TEFSİR ANABİLİM DALI
1.     Kur’ân İlimleri ve Tefsir Usûlü Bilim Dalı
2.     Tefsir Bilim Dalı

HADİS ANABİLİM DALI
1.     Hadis İlimleri ve Usûlü Bilim Dalı
2.     Hadis Bilim Dalı

FIKIH ANABİLİM DALI
1.     Fıkıh Usûlü Bilim Dalı
2.     Fıkıh Bili m Dalı

KELAM ve İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ ANABİLİM DALI
1.     Kelam Bilim Dalı
2.     İtikâdî İslam Mezhepleri Bilim Dalı

TASAVVUF ANABİLİM DALI

ARAP DİLİ ve BELAGATI ANABİLİM DALI

KUR'AN-I KERİM OKUMA ve KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI

 

BÖLÜM HAKKINDA

Bu bölümde yer alan anabilim dalları, inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarına dair on dört asırlık İslam ilim ve kültür mirasını İslam’ın ana kaynaklarına dayanarak akademik bir anlayışla ele alır. Modern çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerinden de yararlanarak güncel dini sorunlara çözümler üretmeye çalışır. Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde şu anabilim dalları bulunmaktadır:

 

TEFSİR

İslam dininin temel kaynağı Kur’an-ı Kerim'in tarihini, Kur’an ilimleri ana başlığı altında toplanabilecek literatürü, Kur’an-ı Kerim’in usul ve metotlarını, tarih süreçte oluşan tefsir birikimini analitik bir yaklaşımla inceleyen alan anabilim dalıdır.

 

HADİS

İslam dininin ikinci temel kaynağı olan Sünnet'in yazılı bilgi ve belgelerini oluşturan hadis metinlerini, geçirmiş olduğu tarihî süreci de dikkate alarak, hadis usulü kuralları çerçevesinde sened, metin ve muhteva açısından tetkik eden ve bunların güncel yorumlarını yapmaya çalışan bir anabilim dalıdır. Hz. Peygamber'in söz, fiil ve takrirlerinden müteşekkil hadis metinlerini, bu alanın bilimsel amaç, araç ve yöntemlerini kullanmak kaydıyla bireylerin pratik hayatta ihtiyaç duyacakları düşünce ve davranış örneklerini sahih ve sağlam sünnet verilerine dayandırmayı hedefler.

 

FIKIH

İslam dininin hem kişisel hem de sosyal hayatına dair hükümlerini, bu hükümler etrafında zaman içerisinde meydana gelen hukukî düşünce ve tecrübeyi ele alan bir anabilim dalıdır. Bu anabilim dalında okutulan derslerde, kişinin dini vecibelerinin ibadet (amelî) yönünün, Müslüman toplumlarda hukukun oluşum ve gelişim sürecinin, bu kaideleri uygulamada hukukî birikim ve geleneğin, hükümlere ulaşmada izlenen yöntemlerin, dini hükümlerin felsefî temellerinin, ayrıca modern hukuk düşüncesi ve bu alana ait temel kavram ve teorilerin tanıtılması hedeflenmiştir.

 

KELAM VE İTİKÂDÎ İSLAM MEZHEPLERİ ANABİLİM DALI

İslam dininin temel kaynakları olan Kur’an-ı Kerim ve Sünet’te yer alan inanç esaslarını incelemektedir. İslam dininin Allah-insan-kâinat ilişkilerine dair bakış ve değerlendirmesini ele alır. Bu minval üzere Kelam Anabilim dalı, tarih boyunca oluşmuş inanç esaslarına ilişkin bütün düşünce ve anlayışları açıklamaya çalışır. Günümüz bilim ve düşüncesinden yararlanarak toplumun din anlayışını ve dinî hayatını etkileyen sosyolojik, psikolojik ve antropolojik faktörleri inceler. İtikâdî İslam Mezhepleri dersinde İslam Mezhepleri Tarihinin amacı, konuları, temel kaynakları, metodolojisi ile erken dönemlerden itibaren ortaya çıkmış olan  Haricilik, Mürcie, Mutezile, Ma’turidilik, Eş‘arilik, gibi mezhepleri tanıtabilmek amaçlanmaktadır. Ayrıca İlk günümüzde yaşayan dinî-siyasi İslam mezhepleri hakkında temel bilgiler vermeyi ve dini farklılaşmaların sebepleri hakkında bilgi sahibi olmayı amaçlamaktadır.

 

TASAVVUF

Tasavvuf insanın manevî dünyasını ele alan bir bilimdir. Tasavvuf Anabilim Dalı insanın manevî ihtiyaçlarının sağlıklı bir din anlayışı zemininde karşılanması amacını gütmektedir. Bu amacın gerçekleşmesi için dinin bütün alt disiplinleriyle ve tüm insanî bilimlerin katkısından yararlanmaktadır.

 

ARAB DİLİ VE BELAGATI

Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslam dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslam bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan klasik ve modern eserleri inceleyebilmek maksadıyla öncelikle en önemli kaynak dil olan Arapçanın öğrenilmesi kendisine gaye edinmiştir. Arap Dili ve Belâgati Anabilim Dalı, hazırlık ve lisans sınıflarında Arapçayı dil ve gramer olarak modern bilimsel yöntemler ve çağdaş araç ve gereçlerle öğretmeyi amaçlamaktadır.

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI

 

 

1. Doç. Dr. Mehmet ÇİÇEK Tefsir Bilim Dalı
2. Yrd. Doç. Dr. Ali KAYA Hadis Bilim Dalı

3. Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYHAN Hadis Bilim Dalı
4. Yrd. Doç. Dr. Ahmet EKŞİ Fıkıh Bilim Dalı

5. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin OKUR Fıkıh Bilim Dalı
6. Yrd. Doç. Dr. Kadir GÖMBEYAZ İtikâdî İslam Mezhepleri Bilim Dalı
7. Yrd. Doç. Dr. Recai ÇETRES Tasavvuf Anabilim Dalı
8. Yrd. Doç. Dr. Ramazan ŞAHAN Arap Dili ve Belâgatı Bilim Dalı.

9. Yrd. Doç. Dr. Adalet ÇAKIR Tasavvuf Anabilim Dalı

10. Öğr. Gör. Malik DARWISH Arap Dili ve Belâgatı Bilim Dalı

11. Öğr. Gör. Muhammed Cemal ALHUŞAN Arap Dili ve Belâgatı Bilim Dalı

12. Öğr. Gör. Mehmek Mahşuk ACAR Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı

13. Öğr. Gör. Salih ŞAHİN Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

14. Arş. Gör. Abdurrahman BULUT Fıkıh Anabilim Dalı

15. Arş. Gör. Ali İhsan KILIÇ Tasavvuf Anabilim Dalı

16. Arş Gör. Zülal KILIÇ Hadis Anabilim DalıWeb Master : İlahiyat Fakültesi

Adres: Umuttepe Yerleşkesi 41380 İzmit / Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 47 01/02
Belgeç : +90 (262) 303 47 03
e-posta: ilahiyat@kocaeli.edu.tr