TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Bu bölümde yer alan anabilim dalları, inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarına dair on dört asırlık İslam ilim ve kültür mirasını İslam’ın ana kaynaklarına dayanarak akademik bir anlayışla ele alır. Modern çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerinden de yararlanarak güncel dini sorunlara çözümler üretmeye çalışır. Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde şu anabilim dalları bulunmaktadır:

TEFSİR ANABİLİM DALI

İslam dininin temel kaynağı Kur’an-ı Kerim'in tarihini, Kur’an ilimleri ana başlığı altında toplanabilecek literatürü, Kur’an-ı Kerim’in usul ve metotlarını, tarih süreçte oluşan tefsir birikimini analitik bir yaklaşımla inceleyen alan anabilim dalıdır.

HADİS ANABİLİM DALI

İslam dininin ikinci temel kaynağı olan Sünnet'in yazılı bilgi ve belgelerini oluşturan hadis metinlerini, geçirmiş olduğu tarihî süreci de dikkate alarak, hadis usulü kuralları çerçevesinde sened, metin ve muhteva açısından tetkik eden ve bunların güncel yorumlarını yapmaya çalışan bir anabilim dalıdır. Hz. Peygamber'in söz, fiil ve takrirlerinden müteşekkil hadis metinlerini, bu alanın bilimsel amaç, araç ve yöntemlerini kullanmak kaydıyla bireylerin pratik hayatta ihtiyaç duyacakları düşünce ve davranış örneklerini sahih ve sağlam sünnet verilerine dayandırmayı hedefler.

FIKIH ANABİLİM DALI

İslam dininin hem kişisel hem de sosyal hayatına dair hükümlerini, bu hükümler etrafında zaman içerisinde meydana gelen hukukî düşünce ve tecrübeyi ele alan bir anabilim dalıdır. Bu anabilim dalında okutulan derslerde, kişinin dini vecibelerinin ibadet (amelî) yönünün, Müslüman toplumlarda hukukun oluşum ve gelişim sürecinin, bu kaideleri uygulamada hukukî birikim ve geleneğin, hükümlere ulaşmada izlenen yöntemlerin, dini hükümlerin felsefî temellerinin, ayrıca modern hukuk düşüncesi ve bu alana ait temel kavram ve teorilerin tanıtılması hedeflenmiştir.

KELAM VE İTİKÂDÎ İSLAM MEZHEPLERİ ANABİLİM DALI

İslam dininin temel kaynakları olan Kur’an-ı Kerim ve Sünet’te yer alan inanç esaslarını incelemektedir. İslam dininin Allah-insan-kâinat ilişkilerine dair bakış ve değerlendirmesini ele alır. Bu minval üzere Kelam Anabilim dalı, tarih boyunca oluşmuş inanç esaslarına ilişkin bütün düşünce ve anlayışları açıklamaya çalışır. Günümüz bilim ve düşüncesinden yararlanarak toplumun din anlayışını ve dinî hayatını etkileyen sosyolojik, psikolojik ve antropolojik faktörleri inceler. İtikâdî İslam Mezhepleri dersinde İslam Mezhepleri Tarihinin amacı, konuları, temel kaynakları, metodolojisi ile erken dönemlerden itibaren ortaya çıkmış olan Haricilik, Mürcie, Mutezile, Ma’turidilik, Eş‘arilik, gibi mezhepleri tanıtabilmek amaçlanmaktadır. Ayrıca İlk günümüzde yaşayan dinî-siyasi İslam mezhepleri hakkında temel bilgiler vermeyi ve dini farklılaşmaların sebepleri hakkında bilgi sahibi olmayı amaçlamaktadır.

TASAVVUF ANABİLİM DALI

Tasavvuf insanın manevî dünyasını ele alan bir bilimdir. Tasavvuf Anabilim Dalı insanın manevî ihtiyaçlarının sağlıklı bir din anlayışı zemininde karşılanması amacını gütmektedir. Bu amacın gerçekleşmesi için dinin bütün alt disiplinleriyle ve tüm insanî bilimlerin katkısından yararlanmaktadır.

ARAB DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI

Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslam dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslam bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan klasik ve modern eserleri inceleyebilmek maksadıyla öncelikle en önemli kaynak dil olan Arapçanın öğrenilmesi kendisine gaye edinmiştir. Arap Dili ve Belâgati Anabilim Dalı, hazırlık ve lisans sınıflarında Arapçayı dil ve gramer olarak modern bilimsel yöntemler ve çağdaş araç ve gereçlerle öğretmeyi amaçlamaktadır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors