İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ HAKKINDA

Bu bölüm, İslam dininin doğuşundan günümüze kadar geçirdiği tarihi süreci konu edinmekte ve İslam tarihinde meydana gelen belli başlı siyasi, sosyal, kültürel, edebi ve sanatsal olayları incelemektedir. İslam öncesi Arap toplumu, İslam’ın doğuşu, dört halife dönemi ve diğer Müslüman devletler ele alınmaktadır. Müslümanlar tarafından oluşturulan kurumlar ile bilim ve kültür geleneği de bu bölüm içinde araştırılmaktadır.

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalında, İslâm tarihçiliğinin başlangıcı, kaynakları incelenmekte; Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râşidîn dönemi, Tarih boyunca İslâm coğrafyasının çeşitli bölgelerinde kurulmuş olan Müslüman-Türk devletlerinin teşkilatları, kültür ve medeniyetleri ele alınmaktadır.

“İslâm Tarihi”, “İslâm Kurumları Tarihi”, “İslâm Ülkeleri Tarih ve Coğrafyası”, “Paleografi”, “Siyer ve Kaynakları”, “Türk Kültür Tarihi” gibi dersler yer almaktadır.

Osmanlı Türkçesi ve İslamî Türk Edebiyatı Anabilim dalında, Türklerin Müslüman olmalarından günümüze kadar yaşamış belli başlı edebiyatçılar, bunların kaleme aldıkları önemli eserler, metin inceleme ve şerhi, “Osmanlı Türkçesi” ele alınan belli başlı konular arasındadır. “Türk Edebiyatı”, “Çocuk Edebiyatı, “Türkiye Türkçesi”, “Güzel Konuşma ve Yazma”, “Dil ve Kültür” gibi seçmeli dersler de yer almaktadır.İslam Sanatları Bilim dalında, Türklerin İslâm’ı kabulünden günümüze kadar plastik sanatlar alanında ortaya koydukları eserler, Klasik mirasın modern Türk ve dünya sanatı açısından anlamı, Türk-İslâm coğrafyasına yayılmış belli başlı mimarî âbideler, Yazı (hüsn-i hat), tezhib, ebrû, cilt vb. tezyinî sanatlar devir ve bölgelere göre kronolojik olarak ele alınmaktadır.

“Türk-İslâm Sanatları Tarihi”, “İslâm Sanatları ve Estetiği”, “Güzel Sanatlar”, “Türk Hat Sanatları Tarihi”, “Osmanlı Mimarisi” gibi dersler lisans programlarında yer almaktadır.

Dinî Musıkî bilim dalında mûsıkînin özellikle dinî sahadaki etkin rolü, İslâm öncesi ve İslâm sonrası mûsikîmizin Türk Medeniyetindeki rolü, Türklerin mûsikî teorisi ve pratiği açısından ortaya koyduğu kaynak eserler, klasik ve dinî Türk mûsikîsi günümüze ulaşabilmiş örnekler, Önde gelen mûsikîşinasların hayat ve sanatları, Türk mûsikîsinin saz ve söz formları incelenmektedir.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors