KOU
İlahiyat Fakültesi

Bölümler > Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 

Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Sefer YAVUZ

 

sefer.yavuz@kocaeli.edu.tr
+90 262 303 10 60 / 61
Ayrıntılı Bilgi


 

ANABİLİM VE BİLİM DALLARI

 

İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI
1.     İslam Felsefesi Bilim Dalı
2.     Mantık Bilim Dalı

3.     Felsefe Tarihi Bilim Dalı

DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
1.     Din Sosyolojisi Bilim Dalı
2.     Din Psikolojisi Bilim Dalı
3.     Din Felsefesi Bilim Dalı
4.     Din Eğitimi Bilim Dalı
5.     Dinler Tarihi Bilim Dalı


BÖLÜM HAKKINDA

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İslam Felsefesi Anabilim Dalı ve Din Bilimleri Anabilim Dallarından meydana gelmektedir. İslam Felsefesi Anabilim Dalında, İslâm Felsefesi Bilim Dalı ile İslam Ahlakı ve Mantık Bilim Dalı bulunmakta; Din Bilimleri Anabilim Dalında ise, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi,  Din Eğitimi, Dinler Tarihi ve Din Felsefesi bilim dalları yer almaktadır.
Bu bilim dalları çerçevesinde okutulan çeşitli derslerde, felsefe, sosyoloji, mantık, psikoloji ve eğitim biliminin verileri ve yöntemleri ışığında bilimsel ve doğru düşünmenin metodu ve kuralları, ahlak, ahlakın kaynağı, ahlâk ve siyaset, felsefi düşüncenin gelişimi, metafizik, başta olmak üzere İslam Filozoflarının bu konulardaki görüşleri, İslam ve Batı düşüncesindeki felsefi akımlar ve bunlar arasındaki etkileşim, Eski Mezopotamya, Eski Mısır, Hint ve İran düşünceleri, ilkçağ Yunan düşünce ve kültürünün kaynağı, mahiyeti, özellikleri, gelişme seyri, Ortaçağ, Yeniçağ ve günümüz Felsefi gelişmeler ele alınmaktadır.
Ayrıca olgusal olarak din ve mahiyeti, akıl-vahiy ilişkisi, Tanrı’nın varlığı ve sıfatları, Tanrı-âlem-insan ilişkisi, kötülük sorunu, dinin bireysel ve toplumsal hayattaki yeri ve işlevleri, dini hayatın içsel ve dışsal tezahürleri, toplumun ortak dinî hayatı, din ve toplum ilişkileri, bu ilişkilerden doğan etki ve tepkiler, dinî gruplar, yeni dini hareketler, dinlerin inanç sistemleri, ibadet şekilleri, kurumsal yapıları, bu kurumsal yapıların hangi sosyal şartlara bağlı olarak değişme gösterdikleri, değişimin şekilleri, sosyal sınıflarla ilişkileri, dinî grup ve cemaatler, dinlerin ve inançların ortaya çıkışı ve gelişim süreçleri, Hıristiyanlık, Yahudilik, Budizm gibi büyük dinler başta olmak üzere pek çok din ve dini oluşumun ortaya çıkışı, kurucuları, öğretileri, güncel durumları, eğitim ve din eğitiminin tarihi, günümüz eğitim bilimindeki gelişmeler ve din eğitimiyle ilgili yeni yöntem ve uygulamalar bu derslerde ele alınan konular arasındadır.
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü gerek benimsediği yöntem ve teknikler gerek disiplinler arası zengin ve güncel verilere dayanan yaklaşımıyla öğrencilerin Doğu ve Batı düşünce sistemleri başta olmak üzere pek çok önemli düşünce sistemini, bu düşünce sistemlerini üreten entelektüel, kültürel, dini birikimi tanımasını, anlamasını ve anlamlandırmasını, böylece öğrencilerin düşünce dünyalarını zenginleştirmeyi hedefler. Bireysel ve toplumsal hayattaki çeşitli olaylara eleştirel ve rasyonel bakış açısıyla yaklaşabilmeyi, sorunları bilimsel yöntemlerle analiz edip, kendilerini etkili biçimde ifade edebilmelerini amaçlar.

 

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI

 

1. Yrd. Doç. Dr. Mustafa EREN İslam Felsefesi Bilim Dalı

2. Doç. Dr. Sefer YAVUZ Din Sosyolojisi Bilim Dalı

3. Yrd. Doç. Dr. Metin PAY Din Felsefesi Bilim Dalı

 Web Master : İlahiyat Fakültesi

Adres: Umuttepe Yerleşkesi 41380 İzmit / Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 47 01/02
Belgeç : +90 (262) 303 47 03
e-posta: ilahiyat@kocaeli.edu.tr