FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HAKKINDA


Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İslam Felsefesi Anabilim Dalı ve Din Bilimleri Anabilim Dallarından meydana gelmektedir. İslam Felsefesi Anabilim Dalında, İslâm Felsefesi Bilim Dalı ile İslam Ahlakı ve Mantık Bilim Dalı bulunmakta; Din Bilimleri Anabilim Dalında ise, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi ve Din Felsefesi bilim dalları yer almaktadır.

Bu bilim dalları çerçevesinde okutulan çeşitli derslerde, felsefe, sosyoloji, mantık, psikoloji ve eğitim biliminin verileri ve yöntemleri ışığında bilimsel ve doğru düşünmenin metodu ve kuralları, ahlak, ahlakın kaynağı, ahlâk ve siyaset, felsefi düşüncenin gelişimi, metafizik, başta olmak üzere İslam Filozoflarının bu konulardaki görüşleri, İslam ve Batı düşüncesindeki felsefi akımlar ve bunlar arasındaki etkileşim, Eski Mezopotamya, Eski Mısır, Hint ve İran düşünceleri, ilkçağ Yunan düşünce ve kültürünün kaynağı, mahiyeti, özellikleri, gelişme seyri, Ortaçağ, Yeniçağ ve günümüz Felsefi gelişmeler ele alınmaktadır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors